Odpady Komunalne

Kontakt w sprawach gospodarki odpadami komunalnymi:

Kierownik: Elżbieta Fornal

Wydział Gospodarki Odpadami Komunalnymi Urzędu Miasta Chełm
ul. Mickiewicza 32A

tel. (82) 565 26 20, tel. (82) 565 26 08

 

 Logo mis odpady

 

 

 

Miejskie Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. w Chełmie informuje, że w dniu 02.11.2019 r. Punkt Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych usytuowany przy ulicy Bieławin 5 będzie nieczynny.

 

Wydział Gospodarki Odpadami Komunalnymi Urzędu Miasta Chełm uprzejmie przypomina, że Ustawa z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz.U.2018.1454 z późn.zm.) nakłada obowiązek sporządzenia i przekazania Prezydentowi Miasta w terminie do dnia 31 stycznia niżej wymienionych sprawozdań:

  1. półroczne sprawozdanie za II półrocze 2018 roku, przedstawiane przez podmiot odbierający odpady komunalne od właścicieli nieruchomości (art.9n ustawy). Podmiot, który w danym półroczu nie odbierał na terenie danej gminy odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, przekazuje Prezydentowi Miasta sprawozdanie zerowe.

  2. roczne sprawozdanie za rok 2018, przedstawiane przez podmiot prowadzący punkt selektywnego zbierania odpadów komunalnych (art. 9na ustawy),

  3. roczne sprawozdanie za rok 2018, przedstawiane przez podmiot zbierający odpady komunalne, stanowiące frakcje odpadów komunalnych: papieru, metali, tworzyw sztucznych i szkła (art. 9nb ustawy),

  4. kwartalne sprawozdanie za IV kwartał 2018 roku, przedstawiane przez podmiot prowadzący działalność w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych (art. 9o ustawy),

 

Wymieniona wyżej ustawa przewiduje zastosowanie kar pieniężnych za:

  1. przekazanie nierzetelnego sprawozdanie - w wysokości od 200 zł do 500 zł, jeżeli sprawozdanie zostanie uzupełnione lub poprawione w terminie 14 dni od dnia doręczenia wezwania, o którym mowa w art. 9p ust. 2, a w przypadku niezastosowania się do wezwania - od 500 zł do 5000 zł;

  2. przekazanie po terminie sprawozdania - w wysokości 100 zł za każdy dzień opóźnienia, nie więcej jednak niż za 365 dni.

 

Harmonogram wywozu odpadów komunalnych w tym posegregowanych surowców wtórnych oraz sezonowo: zielonych i popiołu z terenu Miasta Chełm odbieranych w 2019 r. z zabudowy jednorodzinnej przez Miejskie Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. w Chełmie

Harmonogram wywozu odpadów wielkogabarytowych z zabudowy wielorodzinnej (wielokondygnacyjnej) z terenu Miasta Chełm w 2019 r. przez Miejskie Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. w Chełmie

 

Termin wywozu odpadów segregowanych ze spółdzielni i wspólnot mieszkaniowych oraz nieruchomości niezamieszkałych POK 2,2

Harmonogram wywozu odpadów komunalnych w tym posegregowanych surowców wtórnych oraz sezonowo: zielonych i popiołu z terenu Miasta Chełm odbieranych w 2019 r. z zabudowy jednorodzinnej przez Miejskie Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. w Chełmie

Harmonogram wywozu odpadów wielkogabarytowych z zabudowy wielorodzinnej (wielokondygnacyjnej) z terenu Miasta Chełm w 2019 r. przez Miejskie Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. w Chełmie

 

Terminy dostarczania worków na II kwartał 2019 r

 
 Ulotka informacyjna: cześć A, część B
 
segregacja poj1

SZANOWNI MIESZKAŃCY

W mieście Chełm od dnia 1 stycznia 2018 roku odpady w obrębie nieruchomości należy segregować na następujące frakcje:
 
1) „papier” - obejmującą odpady komunalne w postaci suchego papieru i tektury (w tym suchych opakowań papierowych i tekturowych) gazet, czasopism, książek, zeszytów, ulotek, reklam, instrukcji, i innych rzeczy z papieru i tektury. Frakcję tę, co do zasady, zbieramy do pojemników lub worków koloru niebieskiego, z napisem „Papier”.
W przypadku ich braku może być inny kolor, pod warunkiem, że będzie oznaczony napisem „Papier”,

2) „szkło” - obejmującą  odpady komunalne takie jak wszelkiego rodzaju naczynia, butelki i inne opakowania szklane po produktach nie zawierających substancji niebezpiecznych, za wyjątkiem stłuczki szklanej, szkła okiennego, szkła z witryn, półek meblowych oraz innego szkła płaskiego.  Frakcję tę, co do zasady, zbieramy do pojemników lub worków koloru zielonego, z napisem „Szkło”. W przypadku ich braku może być inny kolor, pod warunkiem, że będzie oznaczony napisem „Szkło”,

3) „bio” - obejmującą wszystkie odpady komunalne podlegające biodegradacji, czyli rozkładowi tlenowemu lub beztlenowemu przy udziale mikroorganizmów, w tym bioodpady( w szczególności odpady spożywcze kuchenne z gospodarstw domowych, zakładów gastronomicznych i zbiorowego żywienia, a także przeterminowana żywność, warzywa i owoce w opakowaniach ulegających biodegradacji, itp.,). Frakcję tę, co do  zasady, zbieramy do pojemników lub worków koloru brązowego, z napisem „Bio”. W przypadku ich braku może być inny kolor, pod warunkiem, że będzie oznaczony napisem  „Bio”. Frakcja „bio” nie obejmuje odpadów zielonych,

4) „metal i tworzywa sztuczne” - obejmującą łącznie odpady komunalne w postaci:
a) metali (stal, żeliwo oraz metale kolorowe w dowolnej postaci, a także dowolne połączenie tych materiałów);
b) tworzyw sztucznych (opakowania i pojemniki z tworzyw sztucznych na żywność, produkty spożywcze, warzywa i owoce, wodę, mleko i napoje, kosmetyki, środki czystości, a także zabawki i sprzęty gospodarstwa domowego z tworzyw sztucznych, itd.)
c) opakowań wielomateriałowych (opakowania po produktach nie zawierających substancji niebezpiecznych, wykonane z co najmniej dwóch różnych, trwale połączonych ze sobą materiałów opakowaniowych takich jak np.: szkło, papier, tektura, tworzywa sztuczne, drewno i materiały drewnopochodne, stal, aluminium, itd., których nie można rozdzielić ręcznie lub za pomocą prostych metod mechanicznych). Frakcję tę można rozszerzać o zużytą odzież i obuwie, a także inne odpady nadające się do recyklingu lub produkcji paliw alternatywnych, pod warunkiem, że nie należą do frakcji wymienionych w pkt.1-3 oraz 5-8. Frakcję tę, co do zasady, zbieramy do pojemników lub worków koloru żółtego, z napisem „Metale i tworzywa sztuczne”. W przypadku ich braku może być inny kolor, pod warunkiem, że będzie oznaczony napisem „Metale i tworzywa sztuczne”,
5) „odpady zielone” - obejmującą odpady komunalne stanowiące części roślin pochodzących z pielęgnacji terenów zielonych, ogrodów, parków i cmentarzy; np. skoszona trawa, chwasty, drobne i rozdrobnione gałęzie, a także z targowisk, z wyłączeniem odpadów z czyszczenia ulic i placów. Frakcję tę, co do zasady, zbieramy do pojemników lub worków koloru brązowego, z napisem „Zielone”. W przypadku ich braku może być inny kolor, pod warunkiem, że będzie oznaczony napisem „Zielone”,
6) „popiół” - obejmującą odpady komunalne stanowiące stałą pozostałość po spaleniu substancji organicznych w piecach używanych na terenie nieruchomości zamieszkałych. Frakcję tę, co do zasady, zbieramy do pojemników lub worków dowolnego koloru innego niż niebieski, zielony, żółty i brązowy (tzw. „kolory zastrzeżone”) z napisem „Popiół”,
7) „odpady wielkogabarytowe” - obejmującą odpady komunalne powstające w gospodarstwach domowych, które ze względu na swoje rozmiary lub masę, nie mogą być umieszczone w typowych pojemnikach, z wyłączeniem  zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego. Odpady te odbierane są na zasadzie „wystawki” sprzed nieruchomości, raz na kwartał, w terminach wskazanych w harmonogramie wywozu,
8) „odpady zmieszane” - obejmującą:
a) odpady zbierane w sposób nieselektywny, albo
b) powstającą na nieruchomościach, na których odpady komunalne zbierane są w sposób selektywny, obejmującą odpady, których nie można zaliczyć do frakcji wymienionych w pkt.1-7, a nie są odpadami zawierającymi substancje niebezpieczne; np. pieluchy jednorazowe, pampersy, stłuczka ceramiczna i porcelanowa, itp.. Frakcję tę, co do zasady, zbieramy do pojemników lub worków koloru czarnego, z napisem „Zmieszane”. W przypadku ich braku może być inny kolor (w wyłączeniem „kolorów zastrzeżonych”) pod warunkiem, że będzie oznaczony napisem „Zmieszane”.

Ponadto, od nowego roku, do Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych (PSZOK), zlokalizowanego przy ul. Bieławin 5 w Chełmie, mieszkańcy miasta mogą dostarczać, własnym lub wynajętym transportem, zebrane selektywnie następujące rodzaje odpadów komunalnych: papier, szkło, metale, tworzywa sztuczne i opakowania wielomateriałowe, meble i inne odpady wielkogabarytowe, popiół, zużyta odzież, przeterminowane leki, chemikalia, zużyte baterie i akumulatory, zużyty sprzęt elektryczny
i elektroniczny, zużyte opony, odpady budowlane i rozbiórkowe, odpady zielone oraz odpady komunalne podlegające biodegradacji, w tym bioodpady i odpady komunalne opakowaniowe ulegające biodegradacji. Na PSZOK, w ramach limitu wynikającego z uiszczonego „podatku śmieciowego”, nie będą przyjmowane odpady zebrane w sposób nieselektywny (zmieszane). Odpady zielone, odpady  wielkogabarytowe, odpady budowlane oraz opony, są objęte na PSZOK łącznym 300 kilogramowym rocznym limitem, w tym odpady wielkogabarytowe limitem do 100 kg/rok, opony do 40 kg/rok oraz odpady budowlane do 100 kg/rok. Z PSZOK nie mogą korzystać osoby nie będące mieszkańcami Chełma, przedsiębiorcy, instytucje, spółdzielnie i wspólnoty.

W ramach kontraktu Miejskie Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej prowadzi kampanię informacyjno-edukacyjną wśród mieszkańców miasta, instytucji, przedsiębiorców, wspólnot i spółdzielni mieszkaniowych oraz wśród dzieci i młodzieży.

WZÓR DEKLARACJI O WYSOKOŚCI OPŁATY ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI KOMUNALNYMI
Deklarację można pobrać w Biurze Obsługi Interesantów w Urzędzie Miasta Chełm ul. Lubelska 65, Wydział Gospodarki Odpadami Komunalnymi ul. Mickiewicza 32A lub złożyć w formie elektronicznej korzystając z formularza udostępnionego na platformie LIBOI. Musi ona być podpisana bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy kwalifikowanego certyfikatu lub profilem zaufanym ePUAP.
W przypadku zmiany danych, będących podstawą ustalenia wysokości należnej opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi lub określonej w deklaracji ilości odpadów komunalnych powstających na danej nieruchomości, właściciel nieruchomości jest obowiązany złożyć nową deklarację w terminie 14 dni od dnia nastąpienia zmiany. Opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi w zmienionej wysokości uiszcza się za miesiąc, w którym nastąpiła zmiana.

STAWKI OPŁAT ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI KOMUNALNYMI NA TERENIE MIASTA CHEŁM:

Na podstawie uchwały Nr XIII/137/15 w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia wysokości stawek tej opłaty i ustalenia stawki opłaty za pojemnik od dnia 1 stycznia 2016 r. obowiązują następujące stawki opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi na terenie Miasta Chełm:

 
1. Stawka opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi pobierana przez miasto Chełm od właścicieli nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy, jest obliczana w oparciu o liczbę mieszkańców zamieszkujących daną nieruchomość.
·11,00 zł od mieszkańca za jeden miesiąc – jeżeli odpady komunalne są zbierane i odbierane w sposób selektywny,
·17,00 zł od mieszkańca za jeden miesiąc – jeżeli odpady komunalne nie są w sposób selektywny zbierane i odbierane .

CZĘŚCIOWE ZWOLNIENIE Z OPŁATY ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI KOMUNALNYMI:

Uchwałą Nr XIII/139/15 z dnia 16 listopada 2015 r. Rada Miasta Chełm wprowadziła częściowe zwolnienie z opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi właścicieli nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy, w części dotyczącej gospodarstw domowych, w których dochód nie przekracza kwoty uprawniającej do świadczeń pieniężnych z pomocy społecznej, o której mowa w art. 8 ust. 1 lub ust. 2 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2015 r., poz. 163 z późn. zm.) w wysokości 50 % stawki miesięcznej.
2. Miesięczne stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, zbieranymi i odbieranymi od właścicieli nieruchomości niezamieszkałych, na których powstają odpady komunalne:

W przypadku, gdy odpady komunalne są zbierane i odbierane w sposób selektywny, stawka (niższa) opłaty za gospodarowanie odpadami za każdy odebrany pojemnik na odpady: papier, metale i tworzywa sztuczne, szkło, biodegradowalne, pozostałe wymieszane oraz sezonowo: zielone i popiół wynosi odpowiednio za pojemnik:

1) o pojemności 60 l – w wysokości 5,00 zł,

2) o pojemności 110 l – w wysokości 9,00 zł,

3) o pojemności 120 l – w wysokości 10,00 zł,

4) o pojemności 140 l – w wysokości 11,00 zł,

5) o pojemności 240 l – w wysokości 19,00 zł,

6) o pojemności 360 l – w wysokości 28,00 zł,

7) o pojemności 1100 l – w wysokości 87,00 zł,

8) o pojemności 1500 l – w wysokości 118,00 zł,

9) o pojemności 2,2 m³ – w wysokości 173,00 zł,

10) o pojemności 2,5 m³ – w wysokości 197,00 zł,

11) o pojemności 5 m³ – w wysokości 393,00 zł,

12) o pojemności 7 m³ – w wysokości 551,00 zł.

3. Stawka opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi (zmieszanymi)- wynosi odpowiednio za pojemnik:

1)o pojemności 60 l – w wysokości 10,00 zł,

2) o pojemności 110 l – w wysokości 18,00 zł,

3) o pojemności 120 l – w wysokości 20,00 zł,

4) o pojemności 140 l – w wysokości 22,00 zł,

5) o pojemności 240 l – w wysokości 38,00 zł,

6) o pojemności 360 l – w wysokości 56,00 zł,

7) o pojemności 1100 l – w wysokości 174,00 zł,

8) o pojemności 1500 l – w wysokości 236,00 zł,

9) o pojemności 2,2 m³ – w wysokości 346,00 zł,

10) o pojemności 2,5 m³ – w wysokości 394,00 zł,

11) o pojemności 5 m³ – w wysokości 786,00 zł,

12) o pojemności 7 m³ – w wysokości 1.102,00 zł.

4. W przypadku właścicieli nieruchomości, na których znajdują się domki letniskowe lub inne nieruchomości wykorzystywane na cele rekreacyjno-wypoczynkowe, jedynie przez część roku, w tym za każdą działkę na terenie rodzinnych ogrodów działkowych – obowiązuje roczna ryczałtowa stawka opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, w wysokości :

- w przypadku, gdy odpady komunalne są zbierane i odbierane w sposób selektywny – 15,00 zł,

- w przypadku, gdy odpady komunalne są zbierane i odbierane w sposób nieselektywny – 30,00 zł.

TERMIN WNOSZENIA MIESIĘCZNEJ OPŁATY ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI KOMUNALNYMI

Opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi od 1 stycznia 2016 r., płatna jest do 25 dnia każdego miesiąca, którego dotyczy obowiązek ponoszenia opłaty.

Właściciel nieruchomości zobowiązany jest wpłacać opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi - bez wezwania- na rachunek bankowy Urzędu Miasta Chełm: Bank Bank PEKAO S.A. I O/Chełm:

05 1240 2223 1111 0010 5009 8337.

W przypadku rocznej ryczałtowej stawce opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi odbieranymi od właścicieli nieruchomości, na których znajdują się domki letniskowe lub inne nieruchomości wykorzystywane na cele rekreacyjno-wypoczynkowe, wykorzystywane jedynie przez część roku, w tym za każdą działkę na terenie rodzinnych ogrodów działkowych płatna jest z góry w terminie do 25 lipca roku, którego opłata dotyczy, z dołu w terminie do 31 grudnia roku, którego opłata dotyczy, ryczałtową opłatę roczną, jeżeli obowiązek uiszczenia tej opłaty powstał po 25 lipca.

Pobierz:

DEKLARACJA O WYSOKOŚCI OPŁATY - od 1 stycznia 2016r

Wykaz nieruchomości zamieszkałychZAŁĄCZNIK NR 1 do deklaracji

Wykaz nieruchomości zamieszkałych – wielorodzinnych budynków mieszkalnychZAŁĄCZNIK NR 2 do deklaracji

Wykaz nieruchomości niezamieszkałych, na których powstają odpady komunalne ZAŁĄCZNIK NR 3 do deklaracji

W razie pytań prosimy o kontakt z  Wydziałem Gospodarki Odpadami Komunalnymi,

nr tel. 82 564 36 95.

OGÓLNE INFORMACJE DOTYCZĄCE ODBIORU ODPADÓW KOMUNALNYCH

1. Od 1 sierpnia 2016 r. Miasto Chełm nie zawiera nowych umów na dzierżawę pojemników przeznaczonych do odbioru odpadów komunalnych. Podmioty, które chcą dzierżawić pojemniki powinny zgłosić się do Biura Obsługi Klienta Miejskiego Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. z siedzibą 22-100 Chełm ul. Wołyńska 57.
       

2. Odbiór odpadów komunalnych z nieruchomości zamieszkałych odbywa się w terminach określonych harmonogramem, podanym do publicznej wiadomości.

3. Odbiór odpadów komunalnych z nieruchomości niezamieszkałuch odbywa się w terminach zawczasu ustalonych albo na indywidualne zgłoszenie zapotrzebowania odbioru odpadów zgodnie z limitami ustalonymi z podmiotem odbierającym odpady.

  
4. Przypominamy o obowiązku umieszczania w widocznym miejscu tabliczki z numerem porządkowym nieruchomości. Prawidłowe oznakowanie posesji numerem porządkowym ma istotne znaczenie dla usprawnienia działań służb komunalnych.

 

Uchwały dotyczące gospodarki odpadami:

SPRAWOZDANIA

KOREKTA SPRAWOZDANIE WÓJTA, BURMISTRZA LUB PREZYDENTA MIASTA/ZWIĄZKU MIĘDZYGMINNEGO Z REALIZACJI ZADAŃ Z ZAKRESU GOSPODAROWANIA ODPADAMI KOMUNALNYMI ZA 2018 ROK

Sprawozdanie Prezydenta Miasta Chełm z realizacji zadań z zakresu gospodarowania odpadami komunalnymi za rok 2017

Sprawozdanie Prezydenta Miasta Chełm z realizacji zadań z zakresu gospodarowania odpadami komunalnymi za rok 2016

Sprawozdanie Prezydenta Miasta Chełm z realizacji zadań z zakresu gospodarowania odpadami komunalnymi za rok 2015

Sprawozdanie Prezydenta Miasta Chełm z realizacji zadań z zakresu gospodarowania odpadami komunalnymi za rok 2014

Sprawozdanie Prezydenta Miasta Chełm z realizacji zadań z zakresu gospodarowania odpadami komunalnymi za rok 2013

Rejestry i wykazy