Loading
http://www.pgo.xn--chem-21a.pl/um/modules/mod_image_show_gk4/cache/stories.slideshow.1gk-is-104.jpglink
http://www.pgo.xn--chem-21a.pl/um/modules/mod_image_show_gk4/cache/stories.slideshow.10gk-is-104.jpglink
http://www.pgo.xn--chem-21a.pl/um/modules/mod_image_show_gk4/cache/stories.slideshow.11gk-is-104.jpglink
http://www.pgo.xn--chem-21a.pl/um/modules/mod_image_show_gk4/cache/stories.slideshow.12gk-is-104.jpglink
http://www.pgo.xn--chem-21a.pl/um/modules/mod_image_show_gk4/cache/stories.slideshow.2gk-is-104.jpglink
http://www.pgo.xn--chem-21a.pl/um/modules/mod_image_show_gk4/cache/stories.slideshow.3gk-is-104.jpglink
http://www.pgo.xn--chem-21a.pl/um/modules/mod_image_show_gk4/cache/stories.slideshow.4gk-is-104.jpglink

«
»
  1. 0
  2. 1
  3. 2
  4. 3
  5. 4
  6. 5
  7. 6

A Free Template From Joomlashack

A Free Template From Joomlashack

Miasto Chełm

Prezydent Miasta Chełm: Jakub Banaszek
Powierzchnia miasta: 35.28 km 2
Liczba mieszkańców: 60 217 (stan na II polrocze 2019 r.).
Aglomeracja: około 90000 mieszkańców
Największe polskie miasto przy granicy Unii Europejskiej

Szybki kontakt

Urząd Miasta Chełm
ul. Lubelska 65, 22-100 Chełm
tel. 82/ 565-20-70, fax. 82/ 565-22-54
e-mail: info@umchelm.pl , gg: 11317939, skype: um.chelm
napisz do nas

Bezpośredni Adres skrytki UM Chełm na platformie EPUAP: /1ftwnv7267/skrytka

Przebudowa ulicy Lwowskiej w Chełmie


Przebudowa ulicy Lwowskiej w Chełmie od dworca PKS do ulicy Orląt Lwowskich wraz z przebudową skrzyżowania z Aleją I Armii Wojska Polskiego i aleją Armii Krajowej
nr projektu: PK/09-WND-RPLU.05.01.00-06-006/09
Beneficjent: Miasto Chełm

Źródło dofinansowania: Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego, Regionalny Program Operacyjny Województwa Lubelskiego na lata 2007 – 2013, Oś Priorytetowa V: Transport
Działanie 5.1: Regionalny układ transportowy
Całkowity koszt projektu::
3 962 836,24 zł
Kwota dofinansowania z EFRR:
1 251 220,00 zł

Zakończono realizację projektu.  01.03.2010- 30.10.2010

Wizualizacja projektu przebudowy ulicy Lwowskiej w Chełmie od dworca PKS do ulicy Orląt Lwowskich wraz z przebudową skrzyżowania z Aleją I Armii Wojska Polskiego i aleją Armii Krajowej

 

AKTUALNOŚCI:

10 sierpnia 2010 r. – Trwa przebudowa ulicy Lwowskiej
Trwają prace związane z przebudową ulicy Lwowskiej. W miesiącach czerwiec –lipiec zrealizowano następujące roboty:
1.Wykonano likwidację kolizji linii kablowych SN, nn oraz oświetlenia z przebudowywanym skrzyżowaniem ulic AK i Lwowskiej,
2.Zakończono przebudowę sieci elektroenergetycznej kolidującej z projektowaną modernizacją ul. Lwowskiej,
3.Zakończono przebudowę sieci elektroenergetycznej kolidującej z projektowaną modernizacją ul Lwowskie obok ChSM,
4.Przebudowano kanalizację teletechniczną w związku z przebudową skrzyżowania ul. Lwowskiej i AL Armii Krajowej,
5.Zakończono przebudowę sieci telefonicznej w ul. Lwowskiej,
6.Wykonano 4 przyłącza kanalizacji deszczowej w ul. Lwowskiej,
7.Wykonano prawo-skręt z ul. Armii Krajowej w ul. Lwowską,
8.Wykonano warstwy konstrukcyjne nawierzchni łącznie z podbudową z asfaltobetonu na pow. 240 m2,
9.Wykonano poszerzenie ul. Lwowskie od ul. Armii Krajowej do ul. Orląt Lwowskich,
10.Ustawiono krawężniki - 240 m,
11.Wykonano warstwy konstrukcyjne nawierzchni łącznie z podbudową z asfaltobetonu na pow. 500 m2,
12.Rozpoczęto przebudowę sygnalizacji świetlnej na skrzyżowaniu Armii Krajowej - 1 AWP – Lwowskiej,
13.Przeprowadzono wycinkę drzew w ilości 6 szt. wraz z wywiezieniem gałęzi i karpiny.

16.06.2010 r. - Roboty rozpoczęte
W dniu 16.06.2010 r. rozpoczęły się roboty na ulicy Lwowskiej. Do końca miesiąca czerwca Wykonawca – Miejskie Przedsiębiorstwo robót Drogowych w Chełmie, zaplanował wykonanie robot rozbiórkowych chodnika wzdłuż muru cmentarnego, wykopy pod poszerzenie Alei Armii Krajowej i ul. Lwowskiej oraz prace związane z przebudową linii oświetleniowej.

08.06.2010 r. Umowa na wykonanie robót budowlanych podpisana
W dniu 8 czerwca 2010 r. Zarząd Dróg Miejskich w Chełmie podpisał umowę z Miejskim Przedsiębiorstwem Robót Drogowych Spółka z o.o. w Chełmie ul. Towarowa 7, 22-100 Chełm na wykonanie robót budowlanych w ramach Projektu.
29.04.2010 r. Ogłoszono przetarg na roboty budowlane
W dniu 29 kwietnia 2010 r. został ogłoszony przetarg nieograniczony na wyłonienie wykonawcy robót budowlanych w ramach realizacji projektu pn. Przebudowa ulicy Lwowskiej w Chełmie od dworca PKS do ulicy Orląt Lwowskich wraz z przebudowa skrzyżowania z Aleją I Armii Wojska Polskiego i aleją Armii Krajowej, współfinansowanego Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2007 – 2013; Oś Priorytetowa V; Transport. Działanie 5.1 Regionalny układ transportowy. Termin składania ofert upływa w dniu 14 maja 2010 r. o godz. 9.30. Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać w Zarządzie Dróg Miejskich w Chełmie, 22-100 Chełm, ul. Chełmońskiego 1, pok.16 oraz na stronie internetowej www.zdm-chelm.pl.

26.03.2010 r. Podpisanie umowy na Nadzór Inwestorski
Dnia 26 marca 2010 r. została zawarta umowa pomiędzy Zarządem Dróg Miejskich w Chełmie, a firmą Zamojska Dyrekcja Inwestycji „ZDI” Spółka z o. o. z siedzibą w Zamościu, na wykonanie Nadzoru Inwestorskiego nad realizacją Projektu.
Obecnie trwają prace nad dokumentacja przetargową na wyłonienie wykonawcy robót budowlanych w ramach Projektu.

12.03.2010 r. Podpisanie umowy o dofinansowanie
W dniu 12 marca 2010 r. Prezydent Miasta Chełm Agata Fisz podpisała umowę z Zarządem Województwa Lubelskiego na dofinansowanie inwestycji pn. Przebudowa ulicy Lwowskiej w Chełmie od dworca PKS do ulicy Orląt Lwowskich wraz z przebudową skrzyżowania z Aleją I Armii Wojska Polskiego i aleją Armii Krajowej.
Obecnie toczy się procedura przetargowa mająca na celu wyłonienie wykonawcy Nadzoru Inwestorskiego nad robotami budowlanymi w ramach Projektu.

16.02.2010 r. Projekt wybrany do dofinansowania
Projekt pn. Przebudowa ulicy Lwowskiej w Chełmie od dworca PKS do ulicy Orląt Lwowskich wraz z przebudową skrzyżowania z Aleją I Armii Wojska Polskiego i aleją Armii Krajowej zgłoszony do dofinansowania w ramach Osi Priorytetowej V Transport, Działania 5.1 Regionalny układ transportowy - Projekt kluczowy RPO WL na lata 2007 - 2013 r., uchwałą nr CCXCVI/3860/10 Zarządu Województwa Lubelskiego z dnia 16 lutego 2010 r. został wybrany do dofinansowania.


CEL PROJEKTU

Celem strategicznym projektu jest zrównoważony rozwój Miasta Chełm poprzez poprawę warunków do prowadzenia działalności gospodarczej oraz polepszenie warunków życia i pracy mieszkańców. W szczególności celem jest przezwyciężenie cech peryferyjności regionu poprzez poprawę stanu sieci powiązań drogowych o znaczeniu regionalnym: niniejszy projekt przyczyni się do poprawy atrakcyjności inwestycyjnej i turystycznej regionu, zwiększy dostęp do obiektów kluczowych dla rozwoju województwa (terenów inwestycyjnych, atrakcji turystycznych, przejść granicznych).

Celami pośrednimi projektu są:
poprawa warunków sprzyjających rozwojowi społeczno-gospodarczemu Miasta,
rozwój przedsiębiorczości poprzez stworzenie warunków dla rozwoju przedsiębiorstw (zwłaszcza mikro) dzięki zwiększonej dostępności terenów pod inwestycje,
rozwój zasobów ludzkich i polityki społecznej poprzez poprawę mobilności i warunków podróżowania oraz stworzenie możliwości w zakresie zatrudnienia, polepszenia jakości funkcjonowania systemu transportu publicznego, zapobieżenie marginalizacji społeczności lokalnej (poprawa dostępu do obiektów użyteczności publicznej, lokalnych jednostek oświatowych, do obszarów atrakcyjnych turystycznie i potencjalnych terenów inwestycyjnych), ochrona środowiska naturalnego.
Cele pośrednie będą możliwe do osiągnięcia dzięki realizacji następujących celów szczegółowych (bezpośrednich), tj. zwiększenie dostępności komunikacyjnej Miasta (lepsza organizacja ruchu na skrzyżowaniu dróg wojewódzkich),
poprawa bezpieczeństwa uczestników ruchu drogowego (chodniki, ciągi pieszo-rowerowe, azyle dla pieszych, zatoki autobusowe, oświetlenie uliczne), poprawa jakości użytkowania (likwidacja kolein, przełomów i zapadnięć nawierzchni, odpowiednie odwodnienie jezdni, obniżone krawężniki przy przejściach dla pieszych), zmniejszenie emisji szkodliwych składników spalin oraz natężenia hałasu, usprawnienie komunikacji wewnątrz Miasta.

Opis projektu
Projekt pt. „Przebudowa ulicy Lwowskiej w Chełmie od dworca PKS do ulicy Orląt Lwowskich wraz z przebudową skrzyżowania z Aleją I Armii Wojska Polskiego i aleją Armii Krajowej” uchwałą nr CCXI/2588/09 Zarządu Województwa Lubelskiego z dnia 7 kwietnia 2009 r. został umieszczony na liście podstawowej Indykatywnego Wykazu Indywidualnych Projektów Kluczowych w ramach RPO WL 2007-2013. Projekty kluczowe RPO stanowią przedsięwzięcia o strategicznym znaczeniu dla realizacji programu, wskazywane przez Instytucję Zarządzającą. Wdrożenie tych projektów jest niezwykle istotne z punktu widzenia osiągnięcia zakładanych wskaźników rozwoju społeczno-gospodarczego regionu lubelskiego. Inwestycje te w znaczący sposób przyczyniają się do realizacji założeń zawartych w Strategii Rozwoju Kraju oraz strategii rozwoju województwa lubelskiego.

Indykatywny Wykaz Indywidualnych Projektów Kluczowych – lista podstawowa - PDF

Inwestycja pn. „Przebudowa ulicy Lwowskiej w Chełmie od dworca PKS do ulicy Orląt Lwowskich wraz z przebudową skrzyżowania z Aleją I Armii Wojska Polskiego i aleją Armii Krajowej” obejmuje: poszerzenie istniejącej jezdni ul. Lwowskiej od Al. I Armii Wojska Polskiego do ul. Orląt Lwowskich po stronie zachodniej, budowę na ul. Lwowskiej azylu stałego z kostki brukowej dla pieszych, budowę na ul. Lwowskiej 2 zatok autobusowych, poszerzenie jezdni al. Armii Krajowej, wymianę konstrukcji nawierzchni na całym skrzyżowaniu ulic, frezowanie istniejącej jezdni, usunięcie kolizji z siecią teletechniczną, z siecią energetyczną, przebudowę drogowej sygnalizacji świetlnej, przebudowę przykanalików i wpustów ulicznych kanalizacji deszczowej.
Powierzchnia zagospodarowania terenu pod inwestycję wynosi 7928 m2, w tym:
poszerzenie jezdni 645 m2,
powierzchnia zatok 228 m2,
powierzchnia wymiany konstrukcji 1090 m2,
powierzchnia nakładki bitumicznej 1450 m2,
powierzchnia chodników 1300 m2.
Budowa ulicy uzasadniona jest koniecznością poprawy dostępności komunikacyjnej, usprawnienia ruchu pojazdów oraz zapewnienia bezpieczeństwa pieszym. Na terenie przeznaczonym pod przedsięwzięcie znajduje się kilka drzew, które będą kolidowały z projektowaną przebudową ulicy.

Zakres rzeczowy projektu obejmuje:
I.Odcinek – ul. Lwowska w Chełmie od wjazdu do dworca PKS do skrzyżowania z Al. I AWP i al. AK wraz z przebudową skrzyżowania al. AK z Al. I AWP i przebudową drogowej sygnalizacji świetlnej.
W tym:
Branża drogowa, obejmująca:
przebudowę ul. Lwowskiej na odcinku od wjazdu na plac manewrowy PKS do skrzyżowania ul. Lwowskiej z al. AK i z Al. I AWP,
przebudowę skrzyżowania ul. Lwowskiej z al. AK i z Al. I AWP z wymianą całej nawierzchni wraz z konstrukcją.
przebudowę chodników,
przebudowę drogowej sygnalizacji świetlnej stałoczasowej wieloprogramowej obsługiwanej przez mikroprocesorowy sterownik stałoczasowy wieloprogramowy z sygnałem dźwiękowym dla pieszych,
oznakowanie poziome i pionowe,
opracowanie projektu stałej organizacji ruchu wraz z projektem programów sygnalizacji świetlnej z możliwością synchronizacji z sygnalizacją świetlną na skrzyżowaniu al. AK z ul. Lutosławskiego.
Branża sanitarna, obejmująca:
przebudowę kanalizacji deszczowej w miejscu wykonania poszerzenia al. AK,
budowę przykanalików kanalizacji deszczowej,
zabezpieczenie sieci gazowej,
regulację pionową części naziemnych urządzeń podziemnych,
przebudowę urządzeń branży sanitarnej kolidujących z planowaną inwestycją.
Branża elektryczna, obejmująca:
przebudowę oświetlenia ulicznego i kolidujących sieci energetycznych.
Branża teletechniczna, obejmująca:
przebudowę kolidujących sieci teletechnicznych.
Projekt zieleni, obejmujący:
inwentaryzację istniejącego zadrzewienia i pni do karczowania,
opracowanie niezbędnej dokumentacji do uzyskania decyzji na usunięcie drzew kolidujących z inwestycją i zagrażających bezpieczeństwu,
usuniecie drzew i nowe nasadzenia.
II.Odcinek – ul. Lwowska od skrzyżowania ul. Lwowskiej z al. AK i Al. I AWP do ul. Orląt Lwowskich na odcinku 244,8 m
W tym:
Branża drogowa, obejmująca:
wykonanie nakładki bitumicznej na odcinku 244,80 m,
poszerzenie istniejącej jezdni po stronie prawej,
budowę chodników,
budowę 3 zjazdów na teren cmentarza,
budowę 2 zatok autobusowych,
budowę azylu stałego dla pieszych,
oznakowanie poziome i pionowe,
przebudowę skrzyżowania z ul. Orląt Lwowskich.
Branża sanitarna, obejmująca:
przebudowę przyłączy kanalizacji deszczowej dla odwodnienia ulicy i zabezpieczenie sieci c.o.
Branża teletechniczna, obejmująca:
likwidację kolizji i zabezpieczenie sieci telefonicznej,
budowę kanalizacji teletechnicznej wtórnej,
zmianę lokalizacji studni kablowych,
budowę studni kablowych.
Projekt zieleni obejmujący:
inwentaryzację istniejącego zadrzewienia i pni do karczowania,
opracowanie niezbędnej dokumentacji do uzyskania decyzji na usunięcie drzew kolidujących z inwestycją i zagrażających bezpieczeństwu,
usunięcie drzew i nowe nasadzenia.

Planowany termin zakończenia inwestycji październik 2010 r.

Prace na ulicy Lwowskiej - 16 lipca 2010r.

dscf6925 dscf6942

img_5042 img_5043

img_5045 img_5232

 

Galeria - stan poprzedni:

 

 


Przydatne adresy i linki:

Regionalny Program Operacyjny Województwa Lubelskiego na lata 2007-2013
www.rpo.lubelskie.pl

Departament Strategii i Rozwoju Regionalnego
Urząd Marszałkowski Województwa Lubelskiego w Lublinie,
ul. Stefczyka 3b,
20-151 Lublin
email: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.,
tel.: 081 44 16 738, fax.: 081 44 16 74

Główny Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich w Lublinie
www.feu.lubelskie.pl

Oddział Funduszy Europejskich
Departament Strategii i Rozwoju Regionalnego Urzędu Marszałkowskiego Województwa Lubelskiego
20-151 Lublin, ul. Stefczyka 3b
email: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. , Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
tel.: 81 44 16 738, fax 81 44 16 740
infolinia: 800 175 151

Lokalny Punkt Informacyjny w Białej Podlaskiej – Filia UMWL
ul. Warszawska 14
21-500 Biała Podlaska
tel.: (83) 34 35 844, fax (83) 34 22 882
email: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Lokalny Punkt Informacyjny w Chełmie – Filia UMWL
pl. Niepodległości 1
22-100 Chełm
tel.: (82) 56 51 921, fax (82) 56 30 208
email: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Lokalny Punkt Informacyjny w Zamościu – Filia UMWL
ul. Partyzantów 94
22-400 Zamość
tel.: (84) 63 80 267, fax (84) 63 93 134
email: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Lubelska Agencja Wspierania Przedsiębiorczości w Lublinie
www.lawp.lubelskie.pl
ul. Graniczna 4
20-010 Lublin
tel.: 81 46 23 800 – sekretariat, fax 81 46 23 840
Telefony do punktu informacyjnego 81-46-23-831 lub 81-46-23-812.
email: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Portal Funduszy Europejskich na lata 2007 -2013
Portal prowadzony przez Ministerstwo Rozwoju Regionalnego
www.funduszeeuropejskie.gov.pl

Ministerstwo Rozwoju Regionalnego
Adres siedziby głównej:
ul. Wspólna 2/4,
00-926 Warszawa
Centrala telefoniczna: 022 461 30 00

Pozostałe lokalizacje:
ul. Chałubińskiego 8
00-928 Warszawa
ul. Żurawia 4a
00-503 Warszawa

 

Fundusze Unijne i inne 

PO RPW podstawowy kolor

schronisko

Baner 160x600

 
Joomla 1.5 Templates by Joomlashack